Dodatek za nego otroka

Dodatek za nego otroka je dodatek je denarni dodatek za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo in je namenjen kritju povečanih življenjskih stroškov, ki jih ima družina pri preživljanju in negi takega otroka (79. člen).


Kdo odloča o višini dodatka

Pravica iz prejšnjega odstavka se uveljavlja na podlagi mnenja zdravniške komisije. Če imate otroka, ki prejema pomoč v vrtcu ali šoli zaradi zaostanka v razvoju in imate zato medicinsko dokumentacijo vložite vlogo za pridobitev denarne pomoči na pristojni CSD. 

Postopek odločanja in kategorizacijo določa pravilnik o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno negho in varstvo. 

Opredlitev vrste in stopnje primankljajev otrok s posebnimi potrebami

Med otroke s posebnimi potrebami spadajo otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, otroci z avtističnimi motnjami, dolgotrajno bolni otroci, gibalno ovirani otroci, otroci z govorno – jezikovnimi motnjami, gluhi in naglušni otroci, slepi in slabovidni otroci, otroci z motnjami v duševnem razvoju. VIR

Opredelitev motenj v duševnem razvoju

Glede na stopnjo motnje v duševnem razvoju ločimo otroke z lažjo, zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju.

 • Otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju
  Otroci imajo znižane sposobnosti za učenje in usvajanje splošnih znanj. Znižani so senzomotorično in miselno skladno delovanje ter sposobnosti za načrtovanje, organizacijo, odločanje in izvedbo dejavnosti. Miselni procesi potekajo bolj na konkretni kot na abstraktni ravni. Uporabljajo preprostejši jezik in se nagibajo k nezrelemu presojanju in odzivanju v socialnih okoliščinah. Ob
  individualnem pristopu ter z vsebinskimi, metodičnimi in časovnimi prilagoditvami v učnem procesu lahko dosežejo temeljna šolska znanja, ki pa ne zadostujejo minimalnim standardom znanja, določenim z izobraževalnimi programi, ter se usposobijo za manj zahtevno poklicno delo in samostojno socialno življenje.
 •  Otroci z zmerno motnjo v duševnem razvoju
  Otroci imajo posamezne sposobnosti različno razvite. V učnem procesu lahko usvojijo osnove branja (osnovnih besed in znakov), pisanja in računanja, na
  drugih področjih (gibalnih, likovnih, glasbenih) pa so lahko uspešnejši. Pri učenju in poučevanju potrebujejo prilagoditve in konkretna ponazorila. Svoje potrebe in želje sporočajo, pri tem lahko potrebujejo podporno ali nadomestno komunikacijo. Posebno podporo potrebujejo pri vključevanju v socialno okolje. Usposobijo se lahko za enostavna, nezahtevna opravila, sicer pa potrebujejo
  podporo in različno stopnjo pomoči.
 • Otroci s težjo motnjo v duševnem razvoju
  Otroci se lahko usposobijo za najenostavnejša opravila. Razumejo enostavna sporočila in navodila ter se ustrezno odzovejo nanje. Zmorejo sporočati svoje potrebe in želje, pri tem lahko uporabljajo podporno ali nadomestno komunikacijo. Orientirajo se v ožjem okolju, vendar pri tem potrebujejo varstvo in vodenje. Naučene veščine in spretnosti so samo avtomatizirane. Pri skrbi
  zase potrebujejo pomoč drugih. Pogosto imajo težave v gibanju, druge razvojne motnje in bolezni.
 • Otroci s težko motnjo v duševnem razvoju
  Otroci se lahko usposobijo le za sodelovanje pri posameznih aktivnostih. Razumevanje in upoštevanje navodil je zelo omejeno. Redko razvijejo osnove govora in sporazumevanja. Prav tako sta omejeni zaznavanje in odzivanje na zunanje dražljaje. Potrebujejo stalno nego, varstvo, pomoč in vodenje. Omejeni so v gibanju, večinoma imajo težke dodatne motnje, bolezni in obolenja.

VIR: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO

Rok za vložitev vloge

Pravica do dodatka za nego otroka se uveljavlja po rojstvu otroka in se prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge.

Višina dodatka za nego otroka

Višini sta dve. Prvo prejmejo otroci z zmerno motnjo v razvoju in znaša 107,42 €, za otroke s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka ali otroke z nekaterimi boleznimi iz seznama hudih bolezni pa 214,84 evrov.

Več o pravicah in vloga, ki jo vložite na pristojni CSD TUKAJ

 

 

Kontakt

logo 272x90

Sem mama, partnerka in poslovna ženska, ki obožuje visoke pete. V prostem času rada preberem dobro knjigo, pišem in ustvarjam. Družbo nam dela mala bela kepica, nemški špic LORD.